กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ด่านกักกันสัตว์พะเยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำรวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์

 

S 8536106

       วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ด่านกักกันสัตว์พะเยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำรวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีการขายยาสัตว์ และอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต  จากการตรวจสอบพบการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังนี้
        1. ฝ่าฝืนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในความผิดฐาน ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 101 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
        2. ฝ่าฝืนตามมาตรา 72(4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในความผิดฐาน ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีความผิดตามมาตรา 122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
        3. ฝ่าฝืนตามมาตรา 88ทวิ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ในความผิดฐาน การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพหรือภาพยนตร์ หรือทางสิ่งพิมพ์ มีความผิดตามมาตรา 124 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
        4. ฝ่าฝืนตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในความผิดฐาน ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 75 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
        5. ฝ่าฝืนมาตรา 56(4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ในความผิดฐาน ขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
160911 160908
 
S 8536145 S 8536175
 
S 8536193