กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ด่านกักกันสัตว์พะเยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำรวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์

 

S 8536106

       วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ด่านกักกันสัตว์พะเยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำรวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีการขายยาสัตว์ และอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต  จากการตรวจสอบพบการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังนี้
        1. ฝ่าฝืนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในความผิดฐาน ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 101 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
        2. ฝ่าฝืนตามมาตรา 72(4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในความผิดฐาน ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีความผิดตามมาตรา 122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
        3. ฝ่าฝืนตามมาตรา 88ทวิ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ในความผิดฐาน การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพหรือภาพยนตร์ หรือทางสิ่งพิมพ์ มีความผิดตามมาตรา 124 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
        4. ฝ่าฝืนตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ในความผิดฐาน ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 75 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
        5. ฝ่าฝืนมาตรา 56(4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ในความผิดฐาน ขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
160911 160908
 
S 8536145 S 8536175
 
S 8536193 

กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์

10085

       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีการขายยาสัตว์ และอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต  จาการตรวจสอบพบการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังนี้
      1. ขายอาหารสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 56(4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
      2. ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
      3. ขายยาปลอม ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 72(1) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
      4. ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 72(4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
โดยมีของกลางในการกระทำผิดทั้งสิ้น  85 รายการ แบ่งเป็นเป็นอาหารสัตว์ไม่มีทะเบียน 4 รายการ ยาสัตว์ ไม่มีทะเบียน 69 รายการ ยาสัตว์ปลอม 1 รายการ และยาที่ใช้ในคน  11 รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางทั้งหมดพร้อมผู้ถูกกล่าวหา ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสืบหาและตรวจสอบแหล่งผลิตยาสัตว์ และอาหารสัตว์ดังกล่าวเพื่อจับกุมและดำเนินคดีต่อไป
 
1584611 158470
 
 
159031
 
1584601 1584581

เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบร้านขายยาสัตว์

messageImage 1556699595404

        วันที่ 2 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบร้านขายยาสัตว์  ตามเรื่องร้องเรียนผ่านกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดขายยากำจัดเห็บหมัดไม่มีคุณภาพ และมีการจำหน่ายยาไม่มีทะเบียน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 72(4) ขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยามีโทษตามมาตรา 122 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

S 14246031 messageImage 1556699604014

messageImage 1556699632982

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 25.30 น.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบอาหารสัตว์ฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับกองสารวัตรและกักกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เนื่องด้วยมีการร้องเรียนจาก บริษัท เพ็ท เฮลตี จำกัด ว่ามีการนำผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ชื่อการค้า   “วี แคร์ ยู อาหารสุนัข” ของทางบริษัทฯ มาแบ่งบรรจุขายทางสื่อออนไลน์ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับทางบริษัทฯ

736006

                    วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ประกอบการบริษัทฯ ได้ทำการล่อซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัข (ชนิดเม็ด) จำนวน ๒ ถุง รวมน้ำหนักสุทธิ ๖ กิโลกรัม พนักงาน     เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒๒/๑๔๖ ถนนเลียบคลองรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จากการตรวจสอบพบว่ามีการผลิตอาหารสัตว์เพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘

                             ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดอาหารสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี   พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมและเชิญตัวผู้กระทำความผิด มาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป 

142391 736120 736121 7361166

พนักงานเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์,

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์

เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายยาสัตว์ online

messageImage 1556699215914

          วันที่ 5เม.ย.62 พนักงานเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายยาสัตว์ online ตามที่ได้รับการร้องเรียนผ่านกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พบผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา12 ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา101 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5 ปี และปรับไม่เกิน10,000 บาทและมาตรา72(4)ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษตามมาตรา122 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
           เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดของกลางยาไก่ชน ชื่อทางการค้า 5 พลัง Power จำนวน 870 ซอง มูลค่ากว่า100,000 บาท และเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป

messageImage 1556699204029 messageImage 1556699238266

S 14246020