เจ้าหน้าที่กลุ่มวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ โดย สพ.ญ.สุดารัตน์  เจือจันทร์ และสพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย บริษัท บีเอสพี โกลบอล เคมีคอล แอนด์ เทรด จำกัด

 

18 12 63 05

 

        วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ โดย สพ.ญ.สุดารัตน์  เจือจันทร์ และสพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย บริษัท บีเอสพี โกลบอล เคมีคอล แอนด์ เทรด จำกัด เลขที่ 55/59 หมู่ 3 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิตมีโครงสร้างแข็งแรง อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงป้ายคำเตือน เป็นไปตามมาตรฐานสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย

18 12 63 02 18 12 63 03 18 12 63 04

18 12 63 01 18 12 63 06