เจ้าหน้าที่กลุ่มวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ โดย สพ.ญ.สุดารัตน์  เจือจันทร์ และสพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย บริษัท บีเอสพี โกลบอล เคมีคอล แอนด์ เทรด จำกัด

 

18 12 63 05

 

        วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ โดย สพ.ญ.สุดารัตน์  เจือจันทร์ และสพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย บริษัท บีเอสพี โกลบอล เคมีคอล แอนด์ เทรด จำกัด เลขที่ 55/59 หมู่ 3 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิตมีโครงสร้างแข็งแรง อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงป้ายคำเตือน เป็นไปตามมาตรฐานสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย

18 12 63 02 18 12 63 03 18 12 63 04

18 12 63 01 18 12 63 06

ตรวจสอบสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายแห่งใหม่ของ บริษัทเคมเซิร์ฟ จำกัด

S 6430821

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนใบอนุญาตและมาตรฐานวัตถุอันตราย โดย สพ.ญ. สุดารัตน์  เคยเหล่า และ สพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายแห่งใหม่ของ
บริษัทเคมเซิร์ฟ จำกัด เลขที่ 60/8 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิตมีโครงสร้างแข็งแรง อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงป้ายคำเตือน เป็นไปตามมาตรฐานสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย

S 6430824 S 6430825 S 6430826

S 6430828 0 S 6430829 0 

เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจสอบการนำเข้าวัตถุอันตรายสารสำคัญคือ คลอร์ไพริฟอส (CHLORPYRIFOS) 98 % W/W TECH ชื่อทางการค้า คลอร์ไพริฟอส เทค (CHLORPYRIFOS TECH)

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจสอบการนำเข้าวัตถุอันตรายสารสำคัญคือ คลอร์ไพริฟอส (CHLORPYRIFOS) 98 % W/W TECH ชื่อทางการค้า คลอร์ไพริฟอส เทค (CHLORPYRIFOS TECH) ของ บริษัท โรกีต้า จำกัด จำนวน 20,000 กิโลกรัม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการนำเข้าวัตถุอันตรายไปใช้ไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

 

   

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนใบอนุญาตและมาตรฐานวัตถุอันตราย โดย สพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี พร้อม น.ส.นริสา อิ่มสมบัติ เดินทางไปตรวจสอบสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด

 

 

วันที่ 10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนใบอนุญาตและมาตรฐานวัตถุอันตราย โดย สพ.ญ.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี พร้อม น.ส.นริสา อิ่มสมบัติ เดินทางไปตรวจสอบสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งที่ 2 ของบริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่เก็บรักษามีโครงสร้างแข็งแรง อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงป้ายคำเตือน เป็นไปตามมาตรฐานสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตราย

 

  

วันนี้ 30 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพเข้าตรวจสอบการนำเข้าวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ สารคลอร์ไพริฟอส 97% โดยมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ใบขนส่งสินค้าขาเข้าฯ Invoice Packinglist มีความถูกต้องและภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพดี พร้อมทั้งติดฉลากที่ได้รับรองจากกรมปศุสัตว์ได้อย่างถูกต้อง

 

  S 6668342