ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม “การตรวจสอบฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสุกร เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง”

1572563 BE 200716 41

1572563 BE 200716 13 1572563 BE 200716 18 1572563 BE 200716 60

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม “การตรวจสอบฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสุกร เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 2,7 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา และหน่วยงานส่วนกลางสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงที่ฟาร์มสุกร โรงฆ่าสุกรและฟาร์มสุกรส่งออกไปต่างประเทศ ในพื้นที่นำร่อง (เขต 1 เขต 2 และเขต 7) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี