วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับตำรวจกองกำกับการ 2 กองสารวัตรและกักกัน และด่านกักกันสัตว์สระบุรี เข้าตรวจสอบฟาร์มโคเนื้อขุน ต้องสงสัยมีการใช้สารเร่งเนื้อแดง

sl11

14952 93314 14953 

14954 14955

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมกับตำรวจกองกำกับการ 2 กองสารวัตรและกักกัน และด่านกักกันสัตว์สระบุรี เข้าตรวจสอบฟาร์มโคเนื้อขุน ต้องสงสัยมีการใช้สารเร่งเนื้อแดง ตั้งอยู่เลขที่ 140/1 หมู่ 2 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่ เก็บตัวอย่างปัสสาวะโคจำนวน 4 ตัวอย่าง ตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Strip test) ให้ผลเป็นบวกทั้ง 4 ตัวอย่าง จึงได้อายัดโคเนื้อขุนจำนวน 192 ตัว  เป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท และส่งตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจยืนยันสารเร่งเนื้อแดงทางห้องปฏิบัติการต่อไป

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม “การตรวจสอบฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสุกร เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง”

1572563 BE 200716 41

1572563 BE 200716 13 1572563 BE 200716 18 1572563 BE 200716 60

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม “การตรวจสอบฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสุกร เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 2,7 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา และหน่วยงานส่วนกลางสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงที่ฟาร์มสุกร โรงฆ่าสุกรและฟาร์มสุกรส่งออกไปต่างประเทศ ในพื้นที่นำร่อง (เขต 1 เขต 2 และเขต 7) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี