ประกาศ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ระยะที่ 3 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)