ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570
ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 ธันวาคม 2565

 

BN DRUG 14 12 65

 

สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง : https://www.fda.moph.go.th/Pages/public_hearing_drug-2.html

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานวิจัยพัฒนาระบบ กลุ่มพัฒนาระบบ กองยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
โทรศัพท์ (phone) : 02 590 7172 หรือ email (email) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.