หน่วยงาน  หนังสือ เป้าหมาย e-Operation
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ที่ กษ 0623/1444 เป้าหมายเขต 1
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ที่ กษ 0623/1445 เป้าหมายเขต 2
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ที่ กษ 0623/1446 เป้าหมายเขต 3
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ที่ กษ 0623/1447 เป้าหมายเขต 4
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ที่ กษ 0623/1448 เป้าหมายเขต 5
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ที่ กษ 0623/1449 เป้าหมายเขต 6
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ที่ กษ 0623/1450 เป้าหมายเขต 7
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ที่ กษ 0623/1451 เป้าหมายเขต 8
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ที่ กษ 0623/1452 เป้าหมายเขต 9
สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9   เป้าหมายชุดเฉพาะกิจ

หมายเหตุ จำนวนเป้าหมายให้อ้างอิงจากระบบบริหารการปฏิบัติราชการ (e-Operation) เป็นหลัก และได้ส่งหนังสือทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้ว

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ 0 2159 0406-7 ต่อ 104 วัน เวลาราชการ 

โปรดทราบ!!! แนวทางการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง (Click)