อาหารสัตว์

 

แบบฟอร์มใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขายอาหารสัตว์

 

     ผลิต

                 คำขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์(รายใหม่)

                 คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์

                 คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์

                 ตัวอย่างการกรอกคำขอใบอนุญาตผลิต

     นำเข้า

                 คำขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์(รายใหม่)

                 คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์

                 คำขอใบแทนใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์

                 ตัวอย่างการกรอกคำขอใบอนุญาตนำเข้า

     ขาย

                 คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์(รายใหม่)

                 คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

                 คำขอใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

                 ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์

 

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

 

     ประเภทวัตถุดิบ 

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุดิบ 

                 เอกสารประกอบการนำเสนอการขอทะเบียนใหม่ ประเภทวัตถุดิบ

                เอกสารประกอบการนำเสนอการขอแก้ไขทะเบียน ประเภทวัตถุดิบ

     ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

                เอกสารประกอบการนำเสนอการขอทะเบียนใหม่ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

                เอกสารประกอบการนำเสนอการขอแก้ไขทะเบียน ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์

     ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ 

                เอกสารประกอบการนำเสนอการขอทะเบียนใหม่ ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

                เอกสารประกอบการนำเสนอการขอแก้ไขทะเบียน ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์

     ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีโภชนาการครบถ้วน

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารประกอบการรักษาโรคสำหรับสัตว์เลี้ยง

                เอกสารประกอบการนำเสนอการขอทะเบียนใหม่ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง

                เอกสารประกอบการนำเสนอการขอแก้ไขทะเบียน ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง

     ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว 

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์)

                 เอกสารประกอบการนำเสนอการขอทะเบียนใหม่ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์)

                 เอกสารประกอบการนำเสนอการขอแก้ไขทะเบียน ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า(พรีมิกซ์)

                 คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์ 

                เอกสารประกอบการนำเสนอการขอทะเบียนใหม่ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์

                 เอกสารประกอบการนำเสนอการขอแก้ไขทะเบียน ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์

      อื่นๆ

                 คำขอแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 แบบแจ้งผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

                 แบบแจ้งผู้ผลิตเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

 

แบบฟอร์มนำเข้าอาหารสัตว์

        

          แบบคำขอแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)

          แผนการนำเข้าข้าวสาลีเมล็ด

        excel  บัญชีรายชื่อผู้ใช้ผู้ใช้ข้าวสาลี 

 

แบบฟอร์มส่งออกอาหารสัตว์

        

          แบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1)

 

แบบฟอร์มคำขอโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์

 

          คำขอโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์

 

แบบคำขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health)

        

          คำชี้แจงการใช้แบบฟอร์ม (Certificate of Health)

          แบบคำขอหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health)

          หนังสือมอบอำนาจ

 

แบบแจ้งตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์

        

          แบบแจ้งขอตรวจรับรองแหล่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ(แบบจร.3)

         แบบแจ้งขอรับรองแหล่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะรายใหม่

          แบบแจ้งแหล่งอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

 

แบบคำขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale)

 

          คำขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ (Certificate of Free Sale)

 

 

 

วัตถุอันตราย

 

บัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์

 

         รายชื่อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์

         บัญชีรายชื่อสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองเพื่อการส่งออก

 

แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

        

          แผนภูมิขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

          คำขอนำเข้าตัวอย่าง

          คำขอผลิตตัวอย่าง

          คำขอขึ้นทะเบียน (เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน)

          คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (เอกสารแนบประกอบการขอยื่นต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน)

          คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

 

             - ตัวอย่างการเขียนฉลาก

                    คำแนะนำการเขียนฉลากวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์     

                    ตัวอย่างฉลากวัตถุอันตราย

                    ตัวอย่างฉลากวัตถุอันตราย

                    แผนภูมิขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

 

แบบฟอร์มการขอใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

        

          การขอใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่1 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ

          บันทึกปริมาณการผลิตหรือปริมาณการนำเข้าชนิดที่ 1

         การขอใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

 

แบบฟอร์มการขอใบแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          การขอใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          คำขอใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          คำขอต่ออายุใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

          คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราายชนิดที่ 2

          ใบแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย

 

แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก

     

       แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตนำเข้า

                  เอกสารประกอบการขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

                  คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

                  คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย

                  ตัวอย่างหนังสือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

       แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตผลิต

                  เอกสารประกอบการขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

                  คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

                  คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

                  เอกสารประกอบการขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย

       แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตส่งออก

                  เอกสารประกอบการขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย

                  คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย

                  คำขอต่ออายุใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย

                  ตัวอย่างหนังสือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 

แบบฟอร์มคำขอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

        

          คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

 

แบบคำขอขึ้นบัญชีสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองเพื่อการส่งอออก

        

          ฟอร์มขออนุญาตใช้สารเคมีในโรงฆ่า

         การขออนุญาตใช้ Chlorine dioxide ที่มีกระบวนการผบิตผ่านเครื่องผลิต(Generator)

  

ฟาร์มปลอด/ลดยาปฏิชีวนะ

 

 โครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์

         

        โครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยานปฏิชีวนะในระบบผลิตสินค้าปศุสัตว์

          แบบฟอร์มคำขอรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบคำขอยกเลิกใบรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างในโครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มคำขอสำหรับสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในโครงการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ

          แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์ม โครงการการเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์

          แบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการรับรองฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

 

โครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

 

         โครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มคำขอรับรองการลดใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบคำขอยกเลิกใบรับรองการลดใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มเก็บตัวอย่างในโครงการ การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มโครงการการลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์

          แบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการรับรองการลดใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

 

แบบคำขอจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

        

          แบบคำขอจดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยา

 

แบบฟอร์มและข้อมูลโครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          โครงการเชื้อดื้อยาในสัตว์

          โครงการเชื้อดื้อยา-หลักการและเหตุผล

          การเก็บตัวอย่างและเป้าหมายเชื้อดื้อยา

          แบบฟอร์มนำส่งตัวอย่างกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์

          แบบฟอร์มรายงานผลการเพาะแยกเชื้อกิจกรรมควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์