ปีงบประมาณ 2563

 

รอบที่ 1

 

แบบฟอร์ม แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 1 .pfd)

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

 

แบบฟอร์ม สรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

แบบสรุป ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (เอกสารแนบ 1 .pfd)

แบบสรุป ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

 

ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

รายงานโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ อยส.

โครงการฝึกอบรบ

1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์

2.โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การตรวจวิเคราะห์ความชื้น และการวิเคราะห์อาหารสัตว์เบื้องต้น"

3.จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการและวิธีการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

 

 

รอบที่ 2

แบบฟอร์ม แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 1 .pfd)

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากร (ไฟล์ .PDF)

รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากร (ไฟล์ .XLSX)

 

แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

รายงานผลปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Practice) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 

ผลการฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของ กพ.

1.COVID - 19 : TACKLING THE NOVEL CORONAVIRUS

2. วิชา การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล

3. วิชา ภาษาลาว

4. วิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

5. วิชา ที่ 1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ

6. วิชา การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

7. วิชา หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน : ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ควรทราบ

8. วิชา การเจรจาต่อรอง

9. วิชา การมุ่งอนาคตและควบคุมตน

10. วิชา รู้ไว้ก่อนไปอินโดนีเซีย