ปีงบประมาณ 2563

 

รอบที่ 1

 

แบบฟอร์ม IDP : A

รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 1 .pfd)

รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

แบบฟอร์ม IDP : B

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 1 .pfd)

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

 

ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

รายงานโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) พิจารณาทะเบียนอาหารสัตว์อย่างมั่นใจ มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย

 

โครงการฝึกอบรบ

1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์

2.โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การตรวจวิเคราะห์ความชื้น และการวิเคราะห์อาหารสัตว์เบื้องต้น"

3.แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (COP : Community of Practice) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 

 

รอบที่ 2

แบบฟอร์ม IDP : A

รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 1 .pfd)

รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

แบบฟอร์ม IDP : B

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 1 .pfd)

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

รายงานโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) พิจารณาการนำเข้าอาหารสัตว์ มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย  เป็นไปตามกฎหมาย

โครงการฝึกอบรบ

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องGMP (codex)/HACCP Introduction & Internal Auditor โรงงานผลิตอาหารสัตว์

2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงอาหารสัตว์

3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร และสรุปผลการปฎิบัติงานปี พ.ศ.2562 และแผนการปฎิบัติงานปี พ.ศ.2563 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์