ปีงบประมาณ 2563

 

รอบที่ 1

 

แบบฟอร์ม แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 1 .pfd)

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

แบบฟอร์ม สรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

แบบสรุป ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (เอกสารแนบ 1 .pfd)

แบบสรุป ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

 

ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

รายงานโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ อยส.

โครงการฝึกอบรบ

1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์

2.โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การตรวจวิเคราะห์ความชื้น และการวิเคราะห์อาหารสัตว์เบื้องต้น"

3.จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการและวิธีการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

 

 

รอบที่ 2

แบบฟอร์ม แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 1 .pfd)

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

โครงการฝึกอบรบ (e-Learning)

1.COVID - 19 : TACKLING THE NOVEL CORONAVIRUS

2. วิชา การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล

3. วิชา ภาษาลาว

4. วิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

5. วิชา ที่ 1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ