ปีงบประมาณ 2564

 

รอบที่ 1

 

แบบฟอร์ม แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 1 .pfd)

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

 

แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

รายงานโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) แนวทางการกำหนดคุณภาพ มาตรฐานอาหารจิ้งหรีด เพื่อใช้กำกับดูแลผู้ผลิตอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

โครงการฝึกอบรม

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร และสรุปผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ.2563 และแผนการปฏิบัติงานปี พ.ศ.2564

2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์

3.โครงการการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning)