ปีงบประมาณ 2562

 

รอบที่ 1

 

แบบฟอร์ม IDP : A

รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 1 .pfd)

รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

แบบฟอร์ม IDP : B

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 1 .pfd)

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

 

ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

รายงานโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) พิจารณาทะเบียนอาหารสัตว์อย่างมั่นใจ มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย

 

โครงการฝึกอบรบ

1.โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ

2.โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการเชื้อดื้อยาและแนวทางการปฏิบัติตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

3.โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ ยาสัตว์

 

 

รอบที่ 2

แบบฟอร์ม IDP : A

รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 1 .pfd)

รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

แบบฟอร์ม IDP : B

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 1 .pfd)

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (เอกสารแนบ 2 .xlsx)

ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

รายงานโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) พิจารณาการนำเข้าอาหารสัตว์ มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย  เป็นไปตามกฎหมาย

โครงการฝึกอบรบ

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องGMP (codex)/HACCP Introduction & Internal Auditor โรงงานผลิตอาหารสัตว์

2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงอาหารสัตว์

3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร และสรุปผลการปฎิบัติงานปี พ.ศ.2562 และแผนการปฎิบัติงานปี พ.ศ.2563 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์