งานวิจัย - งานวิชาการ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์กรมปศุสัตว์

 

การศึกษาปริมาณสารพิษจากขาเข้าเต็มรูปแบบในภาคใต้ของประเทศไทย

ทะเบียนวิชาการ:  58 (2) -0322-083

นายวศิลป์พงษ์พัฒน์/นายวัชระศิริตันติ์ 

เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2558

 

 

การศึกษาปริมาณสารพิษจากขาตั้งทีในดินและขยะที่ดี

ทะเบียนวิชาการ: 58 (2) -0322-082

นายวัชระศิริตันติ์/นายวศิลป์พงษ์พัฒน์

เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2558

 

โปรแกรมฐานข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์

ทะเบียนวิชาการ: 58 (2) -0322-0062

นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง/นายวัชระศิริตันติ์/นางสาวอรพรรณวงศ์คำ

เผยแพร่ 7 ตุลาคม 2558

 

 

การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย

ทะเบียนวิชาการ :59(2)-0322-059

นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์/นางสาวสายญาติ สินนาค

เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562

 

 

ระดับปริมาณไขมันในขนสัตว์ปีกป่นไทยกับการเสื่อมคุณภาพ

ทะเบียนวิชาการ : 59(2)-0322-061

นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์/นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์

เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562

 

 

คุณภาพและมาตรฐานขนสัตว์ปีกป่นของประเทศไทย

ทะเบียนวิชาการ : 59(2)-0322-060

นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์/นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์

เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562

 

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกลูเทนข้าวโพดนำเข้า ปี พ.ศ.2556-2557

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-030 

นายประเสริฐ  ซาเฮ้า/นางสาวอรพรรณ  วงศ์คำ

วันที่เผยแพร่ 31 มีนาคม 2560

 

 

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกากดีดีจีเอสที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2556-2557

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-029 

นางสาวอรพรรณ วงศ์คำ/นายประเสริฐ ซาเฮ้า

เผยแพร่ 31 มีนาคม 2560

 

 

คู่มือตรวจประเมิน GMP ในโรงงานอาหารสัตว์ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-120

นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย/นายวีระ อิ้งสะอาด

เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2560

 

 

คู่มือตรวจประเมิน HACCP ในโรงงานอาหารสัตว์ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-121

นางสาวสายญาติ สินนาค/นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย

เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2560

 

 

การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในฟาร์มสุกรในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต 4ปีงบประมาณ 2557– 2559

ทะเบียนวิชาการ : 61(2)-0322-029

นายบัญชา ชุติมันตานนท์/นางสาวกุลนรี คำสี

เผยแพร่ 19 มีนาคม 2560

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

ทะเบียนวิชาการ : 61(2)-0322-080

นายอดิลักข์ เล็บนาค

เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2561

 

 

ความรู้สึกที่น่าจะเป็นในการรับรู้ประสบการณ์ของผู้คนในโคเปนเฮเกนที่มาจากการสัมผัส

ทะเบียนวิชาการ:  61 (2) -0322-079

นายอดิลักข์เล็บนาค/นายอดุลย์เพิ่มผล

เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2561

 

 

การศึกษาประเมินเปรียบเทียบอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและโปรไบโอติกหรือใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะสำหรับใช้เร่งการเจริญเติบโตชนิดต่างๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่กระทง

ทะเบียนวิชาการ 61 (2) -0322-078

นายอดิลักซ์ข์เล็บนาค/ผศ. ดร. ยุวเรศ เรืองพาณิช

เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2561

 

 

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปในสหกรณ์โคนม

ทะเบียนวิชาการ: 62 (2) - 0122-031

นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์/นางสาวนลิน บุญสพ

เผยแพร่ 8 มีนาคม 2562

 

 

คู่มือตรวจประเมินระบบ HACCP ในโรงงานผลิตปลาป่น

ทะเบียนวิชาการ: 62 (2) - 0122-032

นางสาวพรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล/นางสาวแสงรัตน์ ครุฑสนธิ์

เผยแพร่ 8 มีนาคม 2562

 

 

คู่มือตรวจประเมินระบบ GMP ในโรงงานผลิตปลาป่น

ทะเบียนวิชาการ: 62 (2) - 0122-033

นางสาวแสงรัตน์ ครุฑสนธิ์/นางสาวพรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล

เผยแพร่ 8 มีนาคม 2562