งานวิจัย-งานวิชาการ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

การศึกษาปริมาณสารพิษจากเชื้อราฟูโมนิซินในกลูเทนข้าวโพดและกากดีดีจีเอสนำเข้า ปี 2557

ทะเบียนวิชาการ : 58(2)-0322-083

นายวศิลป์ พงษ์พัฒน์ นายวัชระ ศิริตันติ์ 

เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2558

 

 

การศึกษาปริมาณสารพิษจากเชื้อราทีทูในกลูเทนข้าวโพดและกากดีดีจีเอสนำเข้า ปี 2557

ทะเบียนวิชาการ :58(2)-0322-082

นายวัชระ ศิริตันติ์ นายวศิลป์ พงษ์พัฒน์

เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2558

 

โปรแกรมฐานข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

ทะเบียนวิชาการ :58(2)-0322-0062

นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง นายวัชระ ศิริตันติ์ นางสาวอรพรรณ วงศ์คำ

เผยแพร่ 7 ตุลาคม 2558

 

 

การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย

ทะเบียนวิชาการ :59(2)-0322-059

นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์ นางสาวสายญาติ สินนาค

เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2559

 

 

ระดับปริมาณไขมันในขนสัตว์ปีกป่นไทยกับการเสื่อมคุณภาพ

ทะเบียนวิชาการ : 59(2)-0322-061

นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์ นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์

เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2559

 

 

คุณภาพและมาตรฐานขนสัตว์ปีกป่นของประเทศไทย

ทะเบียนวิชาการ : 59(2)-0322-060

นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์ นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์

เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2559

 

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกลูเทนข้าวโพดนำเข้า ปี พ.ศ.2556-2557

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-030 

นายประเสริฐ  ซาเฮ้า  นางสาวอรพรรณ  วงศ์คำ

วันที่เผยแพร่ 31 มีนาคม 2560

 

 

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกากดีดีจีเอสที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2556-2557

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-029 

นางสาวอรพรรณ วงศ์คำ นายประเสริฐ ซาเฮ้า

เผยแพร่ 31 มีนาคม 2560

 

 

คู่มือตรวจประเมิน GMP ในโรงงานอาหารสัตว์ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-120

นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย นายวีระ อิ้งสะอาด

เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2560

 

 

คู่มือตรวจประเมิน HACCP ในโรงงานอาหารสัตว์ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-121

นางสาวสายญาติ สินนาค นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย

เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2560

 

 

การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในฟาร์มสุกรในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต 4ปีงบประมาณ 2557– 2559

ทะเบียนวิชาการ : 61(2)-0322-029

นายบัญชา ชุติมันตานนท์ นางสาวกุลนรี คำสี

เผยแพร่ 19 มีนาคม 2560

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

ทะเบียนวิชาการ : 61(2)-0322-080

นายอดิลักข์ เล็บนาค

เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2561

 

 

ความน่าจะเป็นในการรับสัมผัสเชื้อซัลโมเนลลา สปีชี่ อี.โคไล และ เค.นิวโมนิอี่ ที่ดื้อยาต้านจุลชีพจากอาหารสุกร

ทะเบียนวิชาการ : 61(2)-0322-079

นายอดิลักข์ เล็บนาค นายอดุลย์ เพิ่มผล

เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2561

 

 

การศึกษาประเมินเปรียบเทียบอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและโปรไบโอติกหรือใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะสำหรับใช้เร่งการเจริญเติบโตชนิดต่างๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่กระทง

ทะเบียนวิชาการ : 61(2)-0322-078

นายอดิลักข์ เล็บนาค ผศ.ดร.ยุวเรศ  เรืองพาณิช ดร.บาชาราท  สายิด

เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2561