งานวิจัย - งานวิชาการ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์กรมปศุสัตว์

  

 

การศึกษาปริมาณสารพิษจากเชื้อราฟูโมนิซินในกลูเทนข้าวโพดและกากดีดีจีเอสนําเข้า ปี 2557 

ทะเบียนวิชาการ:  58 (2) -0322-083

นายวศิลป์พงษ์พัฒน์/นายวัชระศิริตันติ์ 

เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2558

 

 

การศึกษาปริมาณสารพิษจากเชื้อราทีทูในกลูเทนข้าวโพดและกากดีดีจีเอสนําเข้า ปี 2557 

ทะเบียนวิชาการ: 58 (2) -0322-082

นายวัชระศิริตันติ์/นายวศิลป์พงษ์พัฒน์

เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2558

 

โปรแกรมฐานข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์

ทะเบียนวิชาการ: 58 (2) -0322-0062

นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง/นายวัชระศิริตันติ์/นางสาวอรพรรณวงศ์คำ

เผยแพร่ 7 ตุลาคม 2558

 

 

การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย

ทะเบียนวิชาการ :59(2)-0322-059

นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์/นางสาวสายญาติ สินนาค

เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562

 

 

ระดับปริมาณไขมันในขนสัตว์ปีกป่นไทยกับการเสื่อมคุณภาพ

ทะเบียนวิชาการ : 59(2)-0322-061

นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์/นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์

เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562

 

 

คุณภาพและมาตรฐานขนสัตว์ปีกป่นของประเทศไทย

ทะเบียนวิชาการ : 59(2)-0322-060

นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์/นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์

เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562

 

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกากดีดีจีเอสที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2556-2557  

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-030 

นายประเสริฐ  ซาเฮ้า/นางสาวอรพรรณ  วงศ์คำ

วันที่เผยแพร่ 31 มีนาคม 2560

 

 

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกลูเทนข้าวโพดนำเข้า ปี พ.ศ.2556-2557 

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-029 

นางสาวอรพรรณ วงศ์คำ/นายประเสริฐ ซาเฮ้า

เผยแพร่ 31 มีนาคม 2560

 

 

คู่มือตรวจประเมิน GMP ในโรงงานอาหารสัตว์ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-120

นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย/นายวีระ อิ้งสะอาด

เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2560

 

 

คู่มือตรวจประเมิน HACCP ในโรงงานอาหารสัตว์ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

ทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0222-121

นางสาวสายญาติ สินนาค/นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย

เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2560

 

 

การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในฟาร์มสุกรในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4ปีงบประมาณ 2557– 2559

ทะเบียนวิชาการ : 61(2)-0322-029

นายบัญชา ชุติมันตานนท์/นางสาวกุลนรี คำสี

เผยแพร่ 19 มีนาคม 2560

 

 

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

ทะเบียนวิชาการ : 61(2)-0322-080

นายอดิลักข์ เล็บนาค

เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2561

 

 

ความน่าจะเป็นในการรับสัมผัสเชื้อซัลโมเนลลา สปีชี่ อี.โคไล และ เค.นิโมนิอี่ ที่ดื้อยาต้านจุลินชีพจากอาหารสุกร 

ทะเบียนวิชาการ:  61 (2) -0322-079

นายอดิลักข์เล็บนาค/นายอดุลย์เพิ่มผล

เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2561

 

 

การศึกษาประเมินเปรียบเทียบอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและโปรไบโอติกหรือใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะสำหรับใช้เร่งการเจริญเติบโตชนิดต่างๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่กระทง

ทะเบียนวิชาการ 61 (2) -0322-078

นายอดิลักซ์ข์เล็บนาค/ผศ. ดร. ยุวเรศ เรืองพาณิช

เผยแพร่ 6 สิงหาคม 2561

 

 

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปในสหกรณ์โคนม

ทะเบียนวิชาการ: 62 (2) - 0122-031

นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์/นางสาวนลิน บุญสพ

เผยแพร่ 8 มีนาคม 2562

 

 

คู่มือตรวจประเมินระบบ HACCP ในโรงงานผลิตปลาป่น

ทะเบียนวิชาการ: 62 (2) - 0122-032

นางสาวพรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล/นางสาวแสงรัตน์ ครุฑสนธิ์

เผยแพร่ 8 มีนาคม 2562

 

 

คู่มือตรวจประเมินระบบ GMP ในโรงงานผลิตปลาป่น

ทะเบียนวิชาการ: 62 (2) - 0122-033

นางสาวแสงรัตน์ ครุฑสนธิ์/นางสาวพรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล

เผยแพร่ 8 มีนาคม 2562

 

 

การเฝ้าระวังสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-032

รักไทย งามภักดิ์/วนิดา แจ้งประจักษ์/วีระ อิ้งสอาด/นารถตยา ชมนารถ

เผยแพร่ 30 เมษายน 2563

 

 

การศึกษาทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มสุกรเพื่อรักษาอาการท้องเสีย

ทะเบียนวิชาการ:  63 (2)-0322-033

รักไทย งามภักดิ์/สุนิตย์ มีบารุง/ภานุมาศ คงปันนา/เดชฤทธิ์ นิลอุบล

เผยแพร่ 30 เมษายน 2563

 

 

แนวทางการผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อนำสัตว์ปีกสู่ตลาดฮาลาล

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-039

วีระ อิ้งสอาด/มาลิก อับดุลบุตร

เผยแพร่ 30 เมษายน 2563

 

 

คู่มือการนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ทั้งระบบ

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-01116(3)-036

นายสัตวแพทย์ รักไทย งามภักดิ์

เผยแพร่ 30 เมษายน 2563

 

 

การประเมินคุณภาพผลิตภันฑ์ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว ชนิดเม็ด

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-040

ณัฐพร ไชยานุวงศ์/พีระ ศรีเจ้า

เผยแพร่ 30 เมษายน 2563

 

 

การศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในปลาป่น

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-041

พรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล/ณัฐพร ไชยานุวงศ์

เผยแพร่ 5 สิงหาคม 2563

 

 

การศึกษาการปนเปื้อนข้ามของยาปฏิชีวนะในการผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับสุกร

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-097

สุชนา  สุขกลัด/โสมศจี  ศิวิลัยกุล

เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2563

 

 

การศึกษาปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรและไก่เนื้อ

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-098

พรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล/นัทพงศ์  สุพิมล/ชญานี  เจนพานิชย์

เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2563

 

 

การสำรวจระดับของสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปจากสถานที่ผลิต นำเข้า และขายอาหารสัตว์

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-099

โสมศจี  ศิวิลัยกุล/ธีระยุทธ  สุธิจักร/วรศร  ประเสริฐกุลชัย

เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2563

 

 

การศึกษาผลการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนม และฟาร์มโคเนื้อ

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-100

ศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี/พัสวี  ภัคพงศ์

เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2563

 

 

การศึกษาข้อมูลทางโภชนาการของอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมวชนิดเม็ดที่มุ่งหมายให้เป็นอาหารมื้อหลักในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562

ทะเบียนวิชาการ:  63(2)-0322-101

พัสวี  ภัคพงศ์/ศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี

เผยแพร่ 7 สิงหาคม 2563