ปีงบประมาณ 2558

การศึกษาปริมาณสารพิษจากเชื้อราฟูโมนิซินในกลูเทนข้าวโพดและกากดีดีจีเอสนําเข้า ปี 2557

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 58(2)-0322-083

ผู้เขียน : นายวศิลป์  พงษ์พัฒน์ / นายวัชระ  ศิริตันติ์ 

เผยแพร่เมื่อ : 27 ตุลาคม 2558

 

การศึกษาปริมาณสารพิษจากเชื้อราทีทูในกลูเทนข้าวโพดและกากดีดีจีเอสนําเข้า ปี 2557

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 58(2)-0322-082

ผู้เขียน :  นายวศิลป์  พงษ์พัฒน์ / นายวัชระ   ศิริตันติ์ 

เผยแพร่เมื่อ : 27 ตุลาคม 2558

 

โปรแกรมฐานข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 58(2)-0322-0062

ผู้เขียน : นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง / นายวัชระ  ศิริตันติ์ / นางสาวอรพรรณ  วงศ์คำ

เผยแพร่เมื่อ : 7 ตุลาคม 2558 

ปีงบประมาณ 2559

การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 59(2)-0322-059

ผู้เขียน : นายจิรวัฒน์  อรรคไกรสีห์ / นางสาวสายญาติ  สินนาค

เผยแพร่เมื่อ : 19 มีนาคม 2562

 

ระดับปริมาณไขมันในขนสัตว์ปีกป่นไทยกับการเสื่อมคุณภาพ

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 59(2)-0322-061

ผู้เขียน : นายจิรวัฒน์  อรรคไกรสีห์ / นางสาวจุฑารัตน์  เล้าสุทธิพงษ์

เผยแพร่เมื่อ : 19 มีนาคม 2562

 

คุณภาพและมาตรฐานขนสัตว์ปีกป่นของประเทศไทย

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 59(2)-0322-060 

ผู้เขียน : นายจิรวัฒน์  อรรคไกรสีห์ / นางสาวจุฑารัตน์  เล้าสุทธิพงษ์

เผยแพร่เมื่อ : 19 มีนาคม 2562

ปีงบประมาณ 2560

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกากดีดีจีเอสที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2556 - 2557

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 60(2)-0222-030

ผู้เขียน : นายประเสริฐ   ซาเฮ้า / นางสาวอรพรรณ   วงศ์คำ

เผยแพร่เมื่อ : 31 มีนาคม 2560

 

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในกลูเทนข้าวโพดนำเข้า ปี พ.ศ. 2556 -  2557

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 60(2)-0222-029 

ผู้เขียน : นางสาวอรพรรณ  วงศ์คำ / นายประเสริฐ  ซาเฮ้า

เผยแพร่เมื่อ : 31 มีนาคม 2560

 

คู่มือตรวจประเมิน GMP ในโรงงานอาหารสัตว์ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 60(2)-0222-120

ผู้เขียน : นายบุญเสริม  ปีตานนท์ชัย / นายวีระ  อิ้งสอาด

เผยแพร่เมื่อ : 12 ตุลาคม 2560

 

คู่มือตรวจประเมิน HACCP ในโรงงานอาหารสัตว์ชนิดอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 60(2)-0222-121

ผู้เขียน : นางสาวสายญาติ  สินนาค / นายบุญเสริม  ปีตานนท์ชัย

เผยแพร่เมื่อ : 12 ตุลาคม 2560

ปีงบประมาณ 2561

การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในฟาร์มสุกรในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์ เขต 4 ปีงบประมาณ 2557 – 2559

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 61(2)-0322-029

ผู้เขียน : นายบัญชา  ชุติมันตานนท์ / นางสาวกุลนรี  คำสี

เผยแพร่เมื่อ : 19 มีนาคม 2560

 

คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 61(2)-0322-080

ผู้เขียน : นายอดิลักข์  เล็บนาค

เผยแพร่เมื่อ : 6 สิงหาคม 2561

 

ความน่าจะเป็นในการรับสัมผัสเชื้อซัลโมเนลลา สปีชี่ อี.โคไล และ เค.นิวโมนิอี่ ที่ดื้อยาต้านจุลินชีพจากอาหารสุกร

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 61(2)-0322-079

ผู้เขียน : นายอดิลักข์  เล็บนาค / นายอดุลย์  เพิ่มผล

เผยแพร่เมื่อ : 6 สิงหาคม 2561

 

การศึกษาประเมินเปรียบเทียบอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกและโปรไบโอติกหรือใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ
สำหรับใช้เร่งการเจริญเติบโตชนิดต่างๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่กระทง

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 61(2)-0322-078

ผู้เขียน : นายอดิลักข์  เล็บนาค / ผศ. ดร. ยุวเรศ  เรืองพาณิช

เผยแพร่เมื่อ : 6 สิงหาคม 2561

ปีงบประมาณ 2562

การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปในสหกรณ์โคนม

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 62(2)-0122-031

ผู้เขียน : นางสาวจุฑารัตน์  เล้าสุทธิพงษ์ / นางสาวนลิน  บุญสพ

เผยแพร่เมื่อ : 8 มีนาคม 2562

 

คู่มือตรวจประเมินระบบ HACCP ในโรงงานผลิตปลาป่น

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 62(2)-0122-032

ผู้เขียน : นางสาวพรรษมน  จิรัชชัยวัฒน์กุล / นางสาวแสงรัตน์  ครุฑสนธิ์

เผยแพร่เมื่อ : 8 มีนาคม 2562

 

คู่มือตรวจประเมินระบบ GMP ในโรงงานผลิตปลาป่น

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 62(2)-0122-033 

ผู้เขียน : นางสาวแสงรัตน์  ครุฑสนธิ์ / นางสาวพรรษมน  จิรัชชัยวัฒน์กุล

เผยแพร่เมื่อ : 8 มีนาคม 2562

ปีงบประมาณ 2563

การเฝ้าระวังสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-0322-032

ผู้เขียน : นายรักไทย  งามภักดิ์ / นางสาววนิดา  แจ้งประจักษ์ / นายวีระ  อิ้งสอาด / นางสาวนารถตยา  ชมนารถ

เผยแพร่เมื่อ : 30 เมษายน 2563

 

การศึกษาทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มสุกรเพื่อรักษาอาการท้องเสีย

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-0322-033

ผู้เขียน : รักไทย  งามภักดิ์ / สุนิตย์  มีบำรุง / ภานุมาศ   คงปันนา / เดชฤทธิ์  นิลอุบล

เผยแพร่เมื่อ : 30 เมษายน 2563

 

แนวทางการผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อนำสัตว์ปีกสู่ตลาดฮาลาล

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-0322-039

ผู้เขียน : นายวีระ  อิ้งสอาด / นายมาลิก  อับดุลบุตร

เผยแพร่เมื่อ : 30 เมษายน 2563

 

คู่มือการนำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ทั้งระบบ

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-01116(3)-036

ผู้เขียน : นายรักไทย งามภักดิ์

เผยแพร่เมื่อ : 30 เมษายน 2563

 

การประเมินคุณภาพผลิตภันฑ์ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง สำหรับสุนัขและแมว ชนิดเม็ด

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-0322-040

ผู้เขียน : นางณัฐพร  ไชยานุวงศ์ / นายพีระ  ศรีเจ้า

เผยแพร่เมื่อ : 30 เมษายน 2563

 

การศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในปลาป่น

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-0322-041

ผู้เขียน : นางสาวพรรษมน   จิรัชชัยวัฒน์กุล / นางณัฐพร   ไชยานุวงศ์

เผยแพร่เมื่อ : 5 สิงหาคม 2563

 

การศึกษาการปนเปื้อนข้ามของยาปฏิชีวนะในการผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับสุกร

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-0322-097

ผู้เขียน : นางสาวสุชนา   สุขกลัด / นางสาวโสมศจี  ศิวิลัยกุล

เผยแพร่เมื่อ : 7 สิงหาคม 2563

 

การศึกษาปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรและไก่เนื้อ

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-0322-098

ผู้เขียน : นางสาวสุชนา  สุขกลัด / นายนัทพงศ์  สุพิมล / นางสาวชญานี   เจนพานิชย์

เผยแพร่เมื่อ : 7 สิงหาคม 2563

 

การสำรวจระดับของสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปจากสถานที่ผลิต นำเข้า และขายอาหารสัตว์

(แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-0322-099

ผู้เขียน : นางสาวโสมศจี  ศิวิลัยกุล / นายธีระยุทธ  สุทธิจักร์ / นางสาววรศร  ประเสริฐกุลชัย

เผยแพร่เมื่อ : 7 สิงหาคม 2563

 

การศึกษาผลการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนม และฟาร์มโคเนื้อ

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-0322-100

ผู้เขียน : นางสาวศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี / นางสาวพัสวี  ภัคพงศ์

เผยแพร่เมื่อ : 7 สิงหาคม 2563

 

การศึกษาข้อมูลทางโภชนาการของอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมวชนิดเม็ดที่มุ่งหมายให้เป็นอาหารมื้อหลักในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-0322-101

ผู้เขียน : นางสาวพัสวี  ภัคพงศ์ / นางสาวศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี

เผยแพร่เมื่อ : 7 สิงหาคม 2563

 

การศึกษาผลการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนม และฟาร์มโคเนื้อ

(แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน 2563)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-0322-100

ผู้เขียน : นางสาวศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี / นางสาวพัสวี  ภัคพงศ์

เผยแพร่เมื่อ : 3 ธันวาคม 2563

 

การศึกษาข้อมูลทางโภชนาการของอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมวชนิดเม็ดที่มุ่งหมายให้เป็นอาหารมื้อหลักในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 - 2562

(แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน 2563)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 63(2)-0322-101

ผู้เขียน : นางสาวพัสวี  ภัคพงศ์ / นางสาวศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี

เผยแพร่เมื่อ : 3 ธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ 2565

การศึกษารูปแบบการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มไก่และสุกรที่จดแจ้งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ผสมยา ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง

(แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 65(2)-0322-058

ผู้เขียน : นางสาวพอใจ  รัตนปนัดดา / นางสาวพัสวี  ภัคพงศ์

เผยแพร่เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2565

 

การศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในสถานพยาบาลสัตว์ จังหวัดนนทบุรี 

(แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 65(2)-0322-057

ผู้เขียน : นางสาวพัสวี  ภัคพงศ์ / นางสาวพอใจ  รัตนปนัดดา

เผยแพร่เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2565

 

การเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับไก่เนื้อ เป็ด สุกร โค ปลา และกุ้ง จากสถานที่ผลิตและสถานที่ขายอาหารสัตว์ระหว่างปี 2563 - 2564 

(แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 65(2)-0322-065

ผู้เขียน : นายธีระยุทธ  สุทธิจักร์ / นายวัชระ  ศิริตันติ์ / นางสาวพรรษมน  จิรัชชัยวัฒน์กุล

เผยแพร่เมื่อ : 4 สิงหาคม 2565

 

(แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 65(2)-0322-071

ผู้เขียน : นางสาวศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี / นางสาวสุชนา  สุขกลัด

เผยแพร่เมื่อ : 29 สิงหาคม 2565

 

การใช้ยาต้านแบคทีเรียในอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปต่อการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียในสุกร
(แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 65(2)-0322-072

ผู้เขียน : นางสาวโสมศจี  ศิวิลัยกุล / นางสาวพอใจ  รัตนปนัดดา / นางสาวสุชนา  สุขกลัด

เผยแพร่เมื่อ : 29 สิงหาคม 2565

 

การศึกษาปริมาณของแอล-คาร์นิทีนในอาหารสัตว์ต่อพ่อพันธุ์สุกร

(แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 65(2)-0322-073

ผู้เขียน : นางสาวโสมศจี  ศิวิลัยกุล / นายธีระยุทธ  สุทธิจักร์ / นายวิวัฒน์  กัลยาลัง

เผยแพร่เมื่อ : 29 สิงหาคม 2565

 

การศึกษารูปแบบและการตัดสินใจในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในฟาร์มสุกรขุนของประเทศไทย
(แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 65(2)-0322-075

ผู้เขียน : นางสาวสุชนา  สุขกลัด / นางสาวศิริสวัสดิ์  จันทร์ศรี / นางสาวมณฑิรา  ชินอรุณชัย

เผยแพร่เมื่อ : 15 กันยายน 2565

บทความ/หนังสือ/คู่มือ

ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ/คู่มือ/บทความ
ผู้เขียน
เผยแพร่เมื่อ
น.สพ.ศศิ  เจริญพจน์
25 กันยายน 2563
น.สพ.ศศิ  เจริญพจน์
25 กันยายน 2563
น.สพ.ศศิ  เจริญพจน์
25 กันยายน 2563
น.สพ.ศศิ  เจริญพจน์
25 กันยายน 2563
น.สพ.ศศิ  เจริญพจน์
25 กันยายน 2563
น.สพ.ศศิ  เจริญพจน์
24 มีนาคม 2564
น.สพ.ศศิ  เจริญพจน์
24 มีนาคม 2564
น.สพ.ศศิ  เจริญพจน์
29 กันยายน 2564
การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาสามัญเทียบกับยาต้นแบบ
น.สพ.ศศิ  เจริญพจน์
29 กันยายน 2564