ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์

๑. น.ส.พัสวี            ภัคพงศ์            นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

๒. นายธีระยุทธ        สุทธิจักร์          นายสัตวแพทย์ชำนาญการ             ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง

๓. น.ส.วรศร           ประเสริฐกุลชัย   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ              ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง

๔. นายประเสริฐ       ซาเฮ้า             นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

๕.. น.ส.จุฑารัตน์       เล้าสุทธิพงษ์     นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

๖. นายรณรวิน          สมฤดี            นายสัตวแพทย์

๗. นายชาญวิทย์        จุ้ยวัดเลา        นักวิชาการสัตวบาล

๘. นายอรรถพล        เจริญวานิช       นักวิชาการสัตวบาล

๙. น.ส.ศิริญญา         เสนาะสำเนียง   นักวิชาการสัตวบาล

๑๐. น.ส.สมร            พงค์สุรินทร์      นักวิทยาศาสตร์

๑๑. นายเนตินัย         โคตรไมตรี       เจ้าพนักงานสัตวบาล

๑๒. น.ส.วรางคณา      ศุภมานพ        จ้างเหมาบริการช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่

๑๓. น.ส.นาตภรณ์      มั่งมีสิน           จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป

๑๔. นายศรรักษ์         สูงทรง            จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.   ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสากล

๒.   ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตผลิต นำเข้า และขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์    

๓.   ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทั้งการขึ้นทะเบียน การแก้ไขทะเบียนและการออกใบแทน

๔.      ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลและประเมินผู้ประกอบการที่ขออนุญาตผลิต นำเข้าและขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

๕.     ติดตาม กำกับดูแล และให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในภูมิภาคเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

๖.      ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ตรวจสอบ การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์