ฝ่ายความร่วมมือและการค้าระหว่างประเทศ

๑. น.ส.วชิราพร           แสนสม           นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

๒. น.ส.ณัฐวีณา           ชินรัตนลาภ      นายสัตวแพทย์

๓. น.ส.วรวรรณ           นันทวาส         นายสัตวแพทย์

๔. น.ส.เกษศิณี            นันตาสุรินทร์    เจ้าพนักงานธุรการ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.      ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

๒.      จรจา และทำข้อตกลง เงื่อนไขในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

๓.      ประเมินความเสี่ยงการนำเข้าอาหารสัตว์ (Import Risk Assessment)

๔.      ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการตรวจรับรองเพื่อการนำเข้า-ส่งออก

๕.      พิจารณา แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าอาหารสัตว์ หรือวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระหว่างประเทศ

๖.      ถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ