ฝ่ายตรวจสอบอาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตราย

๑. น.ส.นารถตยา       ชมนารถ            นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

๒. นายสักกายธาร์ม    เต็มวุฒิโรจน์        นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๓. นายพีรวุฒิ           ชินสร้อย            นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

๔. นายบัญชา           ชุติมันตานนท์      นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

๕. นายกิตติพงษ์       กุมภาพงษ์          นักวิชาการสัตวบาล

๖. นายธราพงษ์        บุญนพ              เจ้าพนักงานสัตวบาล

๗. น.ส.ดลฤทัย         สำลีอ่อน            นิติกร

๘. น.ส.วิมล             ภิรมย์รื่น            จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล

๙. นายปุญญพัฒน์     ศรีอภิญญา         จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล

๑๐. นายอนุพงศ์        แกล้วกล้า          จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล

๑๑. นายคฑาธร        เรืองชัย             จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.        บังคับใช้กฎหมายที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์รับผิดชอบ

๒.        บริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

๓.        ติดตาม ตรวจสอบผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัตถุอันตรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ

๔.        การตรวจวินิจฉัยอาหารสัตว์ภาคสนาม รวมทั้งห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)

๕.        วางระบบการตรวจสอบอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายภายหลังการออกสู่ตลาด(Post Marketing)

๖.      วางระบบการติดตามและสอบสวนหาสาเหตุเกี่ยวกับการได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.        วางระบบการรับเรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย

๘.        สร้างระบบการหาข่าวผู้กระทำความผิดกฎหมายที่กองควบคุมคุณภาพอาหารและยาสัตว์รับผิดชอบ

๙.        ลงพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบการเคลื่อนที่เร็วในการบังคับใช้กฎหมาย