ฝ่ายรับรองระบบประกันคุณภาพ

๑. น.ส.สายญาติ        สินนาค           นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

๒. น.ส.แสงรัตน์         ครุฑสนธิ์         นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

๓. นางวีรวัลย์           ราศรีดี            นักวิชาการสัตวบาล

๔. น.ส.มนัสชนก        สมคะเน          นักวิทยาศาสตร์

๕. น.ส.จริยา            นาคฉายา         จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.    ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาระบบการรับรองระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสากล

๒.      ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาและกำหนดกฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๓.      ทำแผนการตรวจประเมินรับรองระบบประกันคุณภาพ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์      

๔.      ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง การตรวจติดตาม และการต่ออายุการรับรอง ระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

๕.      ยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองระบบประกันคุณภาพ และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการตรวจประเมิน

๖.      จัดอบรม พัฒนาและจัดเก็บประวัติของผู้ตรวจประเมินทั้ง Lead Auditor และ Auditorพร้อมมีการทบทวนความรู้เป็นระยะ ๆ

๗.      อบรมเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ

๘.      ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คำปรึกษา แนะนำด้านระบบประกันคุณภาพ และการตรวจประเมิน ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์