ฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์

๑.      นางณัฐพร             ไชยานุวงศ์         นายสัตวแพทย์ชำนาญการ        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานมาตรฐานอาหารสัตว์

๒.      น.ส.พรรษมน          จิรัชชัยวัฒน์กุล   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานข้อกำหนดด้านอาหารสัตว์

๓.      น.ส.วรศร              ประเสริฐกุลชัย    นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

๔.      น.ส.พัชรจราวรรณ    สุขเทียบ           นักวิชาการสัตวบาล

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสากล

๒. ศึกษา ค้นคว้าและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานอาหารสัตว์

๓. พิจารณาเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และมาตรฐานสากล

๔. พิจารณา ร่วมมือ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารสัตว์

๕. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

๖. พิจารณา แก้ไข ปรับปรุง พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงกฎหมายลำดับรองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๗. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารสัตว์