ฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา

๑.  น.ส.สุชนา             สุขกลัด           นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

๒.  นายนัทพงศ์           สุพิมล            นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

๓.  น.ส.พอใจ             รัตนปนัดดา      เภสัชกรปฏิบัติการ

๔.  น.ส.วันดี               จิตต์รักไทย       นักวิทยาศาสตร์

๕.  น.ส.จตุรพร            เจียดำรงค์        จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล

๖.  น.ส.ทาริกา            โคตรพรม         จ้างเหมาบริการงานด้านระบบประกันคุณภาพ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.      ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับยาสัตว์ และการจัดการเชื้อดื้อยา

๒.      กำกับดูแลการใช้ยาสัตว์ วัคซีนสำหรับสัตว์ รวมถึงเภสัชเคมีภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

๓. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา

๔. ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๕. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา

๖. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ยาสัตว์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง