ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

๑.         น.ส.วนิดา           แจ้งประจักษ์         นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอีกหน้าที่หนึ่ง

๒.    นายธีระยุทธ            สุทธิจักร์          นายสัตวแพทย์ชำนาญการ        

๓.    น.ส.แสงรัตน์            ครุฑสนธิ์         นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ     ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง

๔.    นายบัญชา              ชุติมันตานนท์    นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ     ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง

๕.    น.ส.กัณฐิกา            แสงสายัณห์      จ้างเหมาบริการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.   วางแผนการปฏิบัติงาน งบประมาณร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ พร้อมสรุป ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

๒.   ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานภายในกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๓.  กลั่นกรอง เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเสนอผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง

๔.   รวบรวมข้อมูลด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย จากทุกฝ่ายเพื่อนำมาเก็บเป็นฐานข้อมูล และวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

๕.  พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงาน

๖.  พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์และเผยแพร่ข้อมูลกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน

๗.  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตามที่ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์มอบหมาย