ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย

๑. นายธีรยุทธ            สุทธิจักร์          นายสัตวแพทย์ชำนาญการ        ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง

๒. น.ส.เบญจพร          อิ่มน้ำขาว        จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยระบบการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด

๒. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบผู้กระทำผิดกฎหมายที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์รับผิดชอบ

๓. ประสานงานกับฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์และการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามนโยบายกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

๔. สร้างระบบการหาข่าวผู้กระทำผิดกฎหมายที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์รับผิดชอบ

๕. ลงพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบการเคลื่อนที่เร็วในการบังัคบใช้กฎหมายที่ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์มอบหมาย

๖. ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง