ฝ่ายควบคุมการนำเข้า - ส่งออกอาหารสัตว์

๑. นายวัชระ            ศิริตันติ์           นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

๒. นายวศิลป์            พงษ์พัฒน์       นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

๓. นายกิติศักดิ์          กลิ่นทอง         นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

๔. น.ส.อรพรรณ        วงศ์คำ            นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

๕. น.ส.อาสาฬิห์ณี      วรรณเกษม      นายสัตวแพทย์

๖. น.ส.ณัฐเรขา         พลศิริ             นักวิชาการสัตวบาล

๗. น.ส.นฤกัญ           สังข์ฉิม           นักวิทยาศาสตร์

๘. น.ส.นฤมล           แสนขว้าง        เจ้าพนักงานธุรการ

๙. น.ส.วัชรา            เงินอร่าม         เจ้าพนักงานธุรการ

๑๐. นางทัศนีย์         สุภาคม           พนักงานธุรการ ส๓

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.      ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาระบบการควบคุมอาหารสัตว์นำเข้า-ส่งออกราชอาณาจักร

๒.      ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารสัตว์นำเข้า-ส่งออก ราชอาณาจักร

๓.      ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายระหว่างประเทศด้านการส่งออกอาหารสัตว์

๔.      ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ และใบรับรองที่เกี่ยวข้องด้านการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์

๕.      ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์ แก่ผู้ประกอบการพนักงานเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ

๖.         บริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ระบบ National single window (NSW)