บุคลากรภายในฝ่ายทะเบียน ใบอนุญาตและมาตรฐานวัตถุอันตราย

 

๒.         น.ส.ศิริสวัสดิ์         จันทร์ศรี        นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

๓.         น.ส.อรสุลี           ภวชโลทร        นักวิชาการสัตวบาล

๔.         น.ส.นริสา           อิ่มสมบัติ         นักวิชาการสัตวบาล

๕.         น.ส.ธารทิพย์        ถั่วทอง           นักวิทยาศาสตร์

๖.         น.ส.ศิริวรรณ        ยิ้มช้อย           จ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.      ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาระบบ ควบคุม และกำกับดูแลวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน

๒.              ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน

๓.      ศึกษา ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ ของสารเคมีที่เป็นประโยชน์ต่องานวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

๔.      ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต นำเข้า ผลิตและการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

๕.      ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การนำเข้า การส่งออก การผลิตและการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

๖.      ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งประเภทต่าง ๆ ของวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

๗.      ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

๘.      ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คำปรึกษา และข้อแนะนำวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

๙.      ศึกษาและติดตามผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์เกี่ยวกับส่วนประกอบตลอดจนคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปตามที่ขึ้นทะเบียน