ฝ่ายบริหาร

๑.นางจรรยา            จิตรมั่นคง        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒. น.ส.ศิริวรรณ         เรืองฤทธิ์         เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓. นางลัทธพรรณ       พิลา               พนักงานธุรการ ส๓

๔. น.ส.เสาวนีย์          วีระชัย            นักจัดการงานทั่วไป

๕. น.ส.เกษศิณี          นันตาสุรินทร์     เจ้าพนักงานธุรการ               ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง

๖. น.ส.ขนิษฐา           ศิลากุล           จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป

๗. นายอัครพล           บุญยอ            จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

๘. นายสุทัศน์            จีนแผ้ว            จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

๙. นายนิวัฒน์            ตรีศุกร์            จ้างเหมาบริการช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่

๑๐. นายนเรศ            สาครสิทธิ์        จ้างเหมาบริการช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่

๑๑. น.ส.ลำใย            แซ่ลิ้ม             จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

๑๒. น.ส.บังอร            ชอบสระน้อย    จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑.      ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงบประมาณ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงตัวชี้วัดของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

๒.      ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน งานพัสดุ การบริหารงานบุคคล และงานธุรการ

๓.      จัดการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๔.      จัดยานพาหนะให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสม พร้อมบำรุงรักษายานพาหนะ อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัยอยู่เสมอ