นางสาวจุฬาพร ศรีหนา

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา