นางสาวศยามล พวงขจร

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการพิเศษด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตราย