อำนาจหน้าที่

 1.  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 2. ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตามให้ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ ผู้ประกอบการยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและ กฎหมายที่กำหนด
 3. ดำเนินการเผ้าระวังจัดระบบเตือนภัยในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 4. ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการอาหารสัตว์และผู้ใช้อาหารสัตว์ ผู้ประกอบการยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 5. ออกหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ด้านอาหารสัตว์
 6. ออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ว่าขายได้ในประเทศไทย (Certificate of Free Sale)
 7. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ การผลิตวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 8. ติดตามการประเมินของผู้ได้รับอนุญาตในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และดำเนินการในระบบสอบย้อน เพื่อทวนสอบผลการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 9. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับควบคุณภาพอาหารสัตว์ การผลิตวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 10. ประสานงานประเทศคู่ค้าเกี่ยวกับการส่งออก และนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าระหว่างประเทศ
 11. เป็นศูนย์ข้อมูลเชื้อดื้อยาด้านการปศุสัตว์ โดยประสานรวบรวมข้อมูลการดื้อยาในสัตว์ป่วย สัตว์ปกติและสินค้าปศุสัตว์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 2. ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตามผู้ประกอบการผลิต นำเข้า ขาย ผู้ส่งออกอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด
 3. ให้คำแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการ ซึ่งผลิต นำเข้า หรือขาย อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ตามที่ได้รับมอบอำนาจไว้
 4. ดำเนินการนำระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการกำกับดูแลคุณภาพของผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ เช่น HACCP,ISO
 5. ดำเนินการเฝ้าระวังจัดทำระบบเตือนภัยในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการตรวจสอบมาตรฐานด้านการผลิตอาหารสัตว์ วัตถุอันตราย ด้านการปศุสัตว์ อาหารสัตว์ผสมยา และยาสัตว์
 7. เป็นศูนย์ข้อมูลเชื้อดื้อยาด้านการปศุสัตว์ โดยประสานรวบรวมข้อมูลการดื้อยาในสัตว์ป่วย สัตว์ปกติ และสินค้าปศุสัตว์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตและการใช้อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย