ฝ่ายอำนวยการ

อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและแผนการพัฒนาระบบงานด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงาน
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงตัวชี้วัดของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป
 7. จัดฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 8. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสื่อสารให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์

 

บุคลากร

ข้าราชการ

 1. นางธรรมวรรณ หนุนไธสง/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
 2. นางสาวสายญาติ สินนาค/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
 3. นางจรรยา จิตรมั่นคง/เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 4. นางสาวศิริวรรณ เรืองฤทธิ์/เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 5. นางสาวเกษร สินมณี/เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. นางลัทธพรรณ พิลา/พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4
 2. นางวีรวัลย์ ราศรีดี/นักวิชาการสัตวบาล
 3. นางสาวเสาวนีย์ วีระชัย/นักจัดการงานทั่วไป
 4. นางสาวขนิษฐา ศิลากุล/จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป
 5. นายสมนึก สมนาค/พนักงานขับรถยนต์
 6. นายอัครพล บุญยอ/พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
 7. นายนิวัฒน์ ตรีศุกร์/พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่
 8. นายนเรศ สาครสิทธิ์/พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่
 9. นางสาวลำใย แซ่ลิ้ม/พนักงานทำความสะอาด

โทรศัพท์ 02-1590406-7, 0-2501-1204 ต่อ 100

โทรสาร 02-1590406-7, 0-2501-1204 ต่อ 109, 115

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file ([NSW3]รายงานการประชุมวางแผนส่งงานงวด5-6_20180514_V.1.0.pdf)รายงานการประชุมรายละเอียด200 kB
Download this file (เชิญประชุมขอเบิกเงินงวด5-6.pdf)หนังสือเชิญประชุมรายละเอียด726 kB