วิสัยทัศน์
     เป็นองค์กรควบคุมอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ให้มีคุณภาพดีและปลอดภัย เพื่อนำสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่สากล

 

พันธกิจ

  1. กำกับดูแลอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 และ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ให้มีคุณภาพและปลอดภัย
  2. วิจัย พัฒนา และบริหารจัดการวิชาการด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง
  3. ส่งเสริม และสนับสนุนการนำระบบประกันคุณภาพ GMP และ HACCP ควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์
  4. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎระเบียบอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
  5. ถ่ายทอดความรู้วิชาการ การใช้อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Doc610317-1.pdf)ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์รายละเอียด560 kB
Download this file (Docs590417-2.2.pdf)ใบสมัครรายละเอียด79 kB
Download this file (img-326083909.pdf)ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์364 kB
Download this file (img-328155820.pdf)ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป241 kB