ฝ่ายรับรองระบบประกันคุณภาพ

อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการรับรองระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสากล
 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาและกำหนดกฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 3. ตรวจประเมินและพิจารณาทบทวนเพื่อให้การรับรอง การตรวจติดตาม และการต่ออายุการรับรอง ระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 4. ยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองระบบประกันคุณภาพ และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการตรวจประเมิน
 5. อบรม พัฒนาและจัดเก็บประวัติของผู้ตรวจประเมินทั้ง Lead Auditor และ Auditor พร้อมมีการทบทวนความรู้เป็นระยะ ๆ
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 7. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คำปรึกษา แนะนำด้านระบบประกันคุณภาพ และการตรวจประเมิน ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์  

บุคลากร

ข้าราชการ

 1. นายบุญเสริม ปีตานนทร์ชัย/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
 2. นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง
 3. นายสักกายธาร์ม เต็มวุฒิโรจน์ /นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 4. นางสาวณัฐพร ไชยานุวงศ์/นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 5. นายวีระ อิ้งสอาด นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
 6. นางสาวสายญาติ สินนาค/นักวิชาการสัตวชำนาญการ
 7. นางสาวพรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล/นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 8. นางสาวแสงรัตน์ ครุฑสนธิ์/นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. นางสาวมนัสชนก สมคะเน/นักวิทยาศาสตร์
 2. นายอรรถพล เจริญวานิช/นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง
 3. นางสาวจริยา นาคฉายา/จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 02-1590406-7, 0-2501-1204 ต่อ 108

โทรสาร 02-1590406-7, 0-2501-1204 ต่อ 109 , 115

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.