ฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา

อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับยาสัตว์ และการจัดการเชื้อดื้อยา
 2. กำกับดูแลการใช้ยาสัตว์ วัคซีนสำหรับสัตว์ รวมถึงเภสัชเคมีภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
 3. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา
 4. จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและการจัดการเชื้อดื้อยาและเป็นผู้รับผิดชอบหลักในศูนย์ดังกล่าว
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา
 6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ยาสัตว์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

 

บุคลากร

ข้าราชการ

 1. นายศศิ เจริญพจน์/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
 2. นางสาวจุฬาพร ศรีหนา/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 3. นางสาวสุชนา สุขกลัด/นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 4. นายนัทพงศ์ สุพิมล/นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 5. นางสาวพอใจ รัตนปนัดดา/เภสัชกรปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. นางสาววันดี จิตต์รักไทย/นักวิทยาศาสตร์
 2. นางสาวจตุรพร เจียดำรงค์/จ้างเหมาบริการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
 3. นางสาวทาริกา โคตรพรม/จ้างเหมาบริการด้านระบบประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ 02-1590406-7, 0-2501120-4 ต่อ 111

โทรสาร 02-1590406-7, 0-2501120-4 ต่อ 109 , 115

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.