ฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์และการบังคับใช้กฏหมาย

อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสากล
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 3. ศึกษา และค้นคว้าเทคโนโลยีเพื่อให้ปรับปรุงใช้กับงานบังคับใช้กฏหมายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 4. พิจารณาเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และมาตรฐานสากล
 5. พิจารณา ร่วมมือ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารสัตว์
 6. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 7. พิจารณา แก้ไข ปรับปรุง พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 รวมถึงกฎหมายลำดับรองให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
 8. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยยา และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
 9. บังคับใช้กฎหมายที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์รับผิดชอบ
 10. บริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง
 11. ติดตาม ตรวจสอบผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัตถุอันตรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ
 12. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานอาหารสัตว์และการบังคับใช้กฎหมาย
 13. การตรวจวินิจฉัยอาหารสัตว์ภาคสนาม รวมทั้งห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
 14. วางระบบการตรวจสอบอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายภายหลังจากออกสู่ตลาด (Post Marketing)
 15. วางระบบการติดตามและสอบสวนหาสาเหตุเกี่ยวกับการได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 16. วางระบบการรับเรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย

 

บุคลากร

ข้าราชการ

นายอดุลย์ เพิ่มผล/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

งานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานอาหารสัตว์

ข้าราชการ

 1. นางสาวนารถตยา ชมนารถ/นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
 2. นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง
 3. นางณัฐพร ไชยานุวงศ์/นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง
 4. นายพีรวุฒิ ชินสร้อย/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. นางสาวกัณฐิกา แสงสายัณห์/จ้างเหมาบริการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

 

งานบังคับใช้กฎหมาย

ข้าราชการ

 1. นายบัญชา ชุติมันตานนท์/นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. นายกิตติพงษ์ กุมภาพังษ์/นักวิชาการสัตวบาล
 2. นางสาวดลฤทัย สำลีอ่อน/นิติกร
 3. นางสาววิมล ภิรมย์รื่น/จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล
 4. นายปุญญาพัฒน์ ศรีอภิญญา/จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล
 5. นายพิระพงษ์ เงาแดง/จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล
 6. นายอนุพงศ์ แกล้วกล้า/จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล

 

งานมาตรฐานอาหารสัตว์

ข้าราชการ

 1. นางสาวโสมศจี ศิวิลัยกุล/นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
 2. นายประเสริฐ เซาเฮ้า/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง
 3. นางสาววรศร ประเสริฐกุลชัย/นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. นางสาวศิริญญา เสนาะสำเนียง/นักวิชาการสัตวบาล
 2. นางสาวพัชรจราวรรณ สุขเทียบ/นักวิชาการสัตวบาล

โทรศัพท์ 02-1590406-7, 0-2501120-4 ต่อ 104

โทรสาร 02-1590406-7, 0-2501120-4 ต่อ 109 , 115

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.