ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย

อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยระบบการตรวจสอบและการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด
  2. พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบผู้กระทำความผิดกฏหมายที่กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์รับผิดชอบ
  3. ประสานงานกับฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์และการบังคับใช้กฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามนโยบายกองควบคุมอาหารและยาสัตว์
  4. สร้างรบะบการหาข่าวผู้กระทำความผิดฏหมายที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์รับผิดชอบ
  5. ลงพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบการเคลื่อนที่เร็วในการบังคับใช้กฏหมายตามที่ผุู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์มอบหมาย
  6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

 

บุคลากร

ข้าราชการ

  1. นางสาวศยามล พวงขจร/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
  2. นายวศิลป์ พงษ์พัฒน์/นักวิชาการสัตวบาชำนาญการ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

  1. นางสาวพิชามญชุ์ อ้อวิจิตร/จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล

โทรศัพท์ 02-1590406-7, 0-2501-1204 ต่อ 110