ฝ่ายทะเบียนอาหารสัตว์และใบอนุญาตอาหารสัตว์

อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสากล
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตนำเข้า ผลิตและขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทั้งการขึ้นทะเบียน การแก้ไขทะเบียน การออกใบแทน
 4. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลและประเมินผู้ประกอบการที่ขออนุญาตผลิต นำเข้าและขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
 5. ติดตาม กำกับดูแล และให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ในภูมิภาคเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ตรวจสอบ การปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์

 

บุคลากร

ข้าราชการ

 1. นายอดิลักข์ เล็บนาค/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
 2. นายจิรวัฒน์ อรรคไกรสีห์/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง
 3. นายสักการธาร์ม เต็มวุฒิโรจน์/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนี่ง
 4. นายวีระ อิ้งสอาด/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนี่ง
 5. นางสาวพัสวี ภัคพงศ์/นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 6. นายประเสริฐ ซาเฮ้า/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
 7. นางสาวจุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์/นักวิชาการสัตวปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. นายชโนทิต นาคมาโนช/นายสัตวแพทย์
 2. นายชาญวิทย์ จุ้ยวัดเลา/นักวิชาการสัตวบาล
 3. นายอรรถพล เจริญวานิช/นักวิชาการสัตวบาล
 4. นางสาวสมร พงค์สุรินทร์/นักวิทยาศาสตร์
 5. นายเนตินัย โคตรไมตรี/เจ้าพนักงานสัตวบาล
 6. นางสาววรางคณา ศุภมานพ/พนักงานจ้างเหมาบริหารช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่
 7. นางสาวนาตภรณ์ มั่งมีสิน/จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 02-1590406-7, 0-2501-1204 ต่อ 102

โทรสาร 02-1590406-7, 0-2501-1204 ต่อ 105

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.