ฝ่ายทะเบียน ใบอนุญาตและมาตรฐานวัตถุอันตราย

อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาระบบ ควบคุม และกำกับดูแลวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน
 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน
 3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ ของสารเคมีที่เป็นประโยชน์ต่องานวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต นำเข้า  ผลิตและการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การนำเข้า การส่งออก การผลิตและการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งประเภทต่าง ๆ ของวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 7. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 8. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คำปรึกษา แนะนำด้านวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 9. ศึกษาและติดตามผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์เกี่ยวกับส่วนประกอบตลอดจนคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปตามที่ขึ้นทะเบียน

 

บุคลากร

ข้าราชการ

 1. นางสุดารัตน์ เคยเหล่า/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
 2. นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี/นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. นางสาวอรสุลี ภวชโลทร/นักวิชาการสัตวบาล
 2. นางสาวนริสา อิ่มสมบัติ/นักวิชาการสัตวบาล
 3. นางสาวธารทิพย์ ถั่วทอง/นักวิทยาศาสตร์
 4. น.ส.ศิริวรรณ ยิ้มช้อย/จ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ

โทรศัพท์ 02-1590406-7, 0-2501-1204 ต่อ 112 , 02-9679714

โทรสาร 02-1590406-7, 0-2501-1204 ต่อ 109 , 115

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Color0700.pdf)ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์รายละเอียด1153 kB
Download this file (Docs590417-2.2.pdf)ใบสมัครรายละเอียด79 kB