ฝ่ายความร่วมมือและการค้าระหว่างประเทศ

อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศด้านอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
  2. เจรจา และทำข้อตกลง เงื่อนไขในการนำเข้า-ส่งออก สินค้าด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการตรวจรับรองเพื่อการนำเข้า-ส่งออก
  4. พิจารณา แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าอาหารสัตว์ หรือวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระหว่างประเทศ
  5. ถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

 

บุคลากร

ข้าราชการ

  1. นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

  1. นางสาวณัฐวีณา ชินรัตนลาภ/นายสัตวแพทย์
  2. นางสาวเกษศิณี นันตาสุรินทร์/เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ 02-1590406-7, 0-2501-1204 ต่อ 101

โทรสาร 02-1590406-7, 0-2501-1204 ต่อ 105

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (CCF10102560.pdf)หนังสือเชิญประชุมรายละเอียดการประชุม1566 kB