ฝ่ายควบคุมการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์

อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาในการควบคุมอาหารสัตว์ที่นำเข้า-ส่งออกราชอาณาจักร
 2. ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสัตว์ที่นำเข้า-ส่งออก ราชอาณาจักร
 3. ควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายระหว่างประเทศด้านการส่งออกอาหารสัตว์
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ และใบรับรองที่เกี่ยวข้องด้านการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์
 5. ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์ ทั้งผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ
 6. บริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW)

 

บุคลากร

ข้าราชการ

 1. นายสุรสิงห์ ศรึจำรูญ/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
 2. นางธรรมวรรณ หนุนไธสง/นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานอีกหน้าที่หนึ่ง
 3. นายวัชระ ศิริตันติ์/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
 4. นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
 5. นางสาวอรพรรณ วงศ์คำ/นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา

 1. นางสาวอาสาฬิห์ณี วรรณเกษม/นายสัตวแพทย์
 2. นางสาวณัฐเรขา พลศิริ/นักวิชาการสัตวบาล
 3. นางสาวณฤกันญ สังข์ฉิม/นักวิทยาศาสตร์
 4. นางสาวนฤมล แสนขว้าง/เจ้าพนักงานธุรการ
 5. นางสาววัชรา เงินอร่าม/เจ้าพนักงานธุรการ
 6. นางทัศนีย์ สุภาคม/พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4

โทรศัพท์ 02-1590406-7, 0-2501-1204 ต่อ 103

โทรสาร 02-1590406-7, 0-2501-1204 ต่อ 115

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.