ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2159-0406-7, 0-2501-1204 โทรสาร 0-2159-0406-7, 0-2501-1204 ต่อ 115

 

Government Complex of Department of Livestock Development
Division of Animal Feed and Veterinary Products Control.
91 Moo 4 Tivanont Road, Bang Kadi Sub District, Mueang District,
Pathum Thani, 12000

Tel. 021590406-7, 0-2501-1204 Fax 0-2159-0406-7, 0-2501-1204 ต่อ 115