น.สพ.รักไทย งามภักดิ์

ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 

 

นายศศิ เจริญพจน์

นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ

ด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

 

 

 

นายธีระยุทธ สุทธิจักร์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

เบอร์ติดต่อ 021590406 ต่อ 100

บุคลากรภายในฝ่ายฯ

  

นายจิรวัฒน์  อรรคไกรสีห์

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตอาหารสัตว์

เบอร์ติดต่อ 021590406 ต่อ 102

บุคลากรภายในฝ่ายฯ

 

นางสุดารัตน์  เคยเหล่า

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ใบอนุญาต

และมาตรฐานวัตถุอันตราย

เบอร์ติดต่อ 021590406 ต่อ 112

บุคลากรภายในฝ่ายฯ

 

นายบุญเสริม  ปีตานนท์ชัย

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายรับรองระบบประกันคุณภาพ

เบอร์ติดต่อ 021590406 ต่อ 108

บุคลากรภายในฝ่ายฯ

นางธรรมวรรณ  หนุนไธสง

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการนำเข้า - ส่งออกอาหารสัตว์

เบอร์ติดต่อ 021590406 ต่อ 103

บุคลากรภายในฝ่ายฯ

นายอดุลย์  เพิ่มผล

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบอาหารสัตว์

ยาสัตว์และวัตถุอันตราย

เบอร์ติดต่อ 021590406 ต่อ 104

บุคลากรภายในฝ่ายฯ

 

    

นายวีระ  อิ้งสอาด

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์

เบอร์ติดต่อ 021590406 ต่อ 114

บุคลากรภายในฝ่ายฯ

               

            นางสาวศยามล  พวงขจร

          นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

        หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพิเศษด้านอาหารสัตว์

            ยาสัตว์ และวัตถุอันตราย

            เบอร์ติดต่อ 021590406

           บุคลากรภายในฝ่ายฯ

             

             นางสาววนิดา  แจ้งประจักษ์

            นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

       หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือและการค้าระหว่างประเทศ

             เบอร์ติดต่อ 021590406 ต่อ 101

           บุคลากรภายในฝ่ายฯ

 

 

 

นางสาวจุฬาพร  ศรีหนา

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา

เบอร์ติดต่อ 021590406 ต่อ 106

บุคลากรภายในฝ่ายฯ

 

นางสาววนิดา  แจ้งประจักษ์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

(ปฏิบัติหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง)

เบอร์ติดต่อ 021590406 ต่อ 107

บุคลากรภายในฝ่ายฯ