โครงสร้างหน่วยงาน

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

structure AFVC