หัวหน้าส่วนราชการ

md 5aa90a60b13b9 
 
นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์
ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

 123486.67

          8576295  1144156111

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุม / สัมมนา

No result...

ข่าวสารกิจกรรม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเจ้าหน้าที่

 1

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
112264
Today267
Yesterday329
This_Week1154
This_Month6702
All_Days112264

กำลังออนไลน์

มี 126 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์               

1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสม ในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2558

4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

5. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

6. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

7ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

8. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมฉพาะ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

9ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. 2558

10ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

11ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

12. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

13. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปรพเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

14. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์ พ.ศ. 2558

15. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว พ.ศ. 2559

16. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2558

17. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงฉลากและข้อความในฉลาก สำหรับอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2559

18. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559

19. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

20ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

21ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

22ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

23. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการแก้ไขรายการทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2559

24. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งเลิกกิจการ จํานวนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่เหลืออยู่กรณีเลิกกิจการ ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และการแจ้งการทําลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2559

25. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสําหรับผู้ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

26. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะของอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ พ.ศ. 2559

27. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จัดให้มีหนังสือรับรองเพื่อประกอบการนําเข้า พ.ศ. 2559

28. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเอง พ.ศ. 2559

29. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงความจำนงขอเป็นผู้รับใบอนุญาตแทนกรณีผู้รับใบอนุญาตตาย พ.ศ. 2559

30ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ วัตถุที่ห้ามใช้เป็นภาชนะบรรจุ และการใช้ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพื่อขาย พ.ศ. 2559

31ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และสถานที่เก็บรักษาอาหารสัตว์เพื่อขาย พ.ศ. 2559

32ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559

33. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2559

34. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. 2559

35. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ พ.ศ.2559

36. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2559

37. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560

38. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติ ในการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก  พ.ศ. 2560

39. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง วัตถุซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบที่ได้มาจากพืช พ.ศ. 2560

40ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า พ.ศ. 2560

41ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก พ.ศ. 2560

42ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง พ.ศ. 2560

43. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนําเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2560

44. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

45. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง พ.ศ. 2561

46. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต นำเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. 2561

47. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561

48. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการแก้ไขรายการทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

49. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2561

50. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

51. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ปริมาณการใช้ และเงื่อนไขในการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

52. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้า พ.ศ. 2561

53.  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดแบบคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และแบบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2561

54. ประกาศกระทรงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และแบบใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2562

55. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภท ชนิด และคุณสมบัติของอาหารสัตว์ที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2562

56. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร