เรียน ผู้ประกอบการ

ตามที่ กรมปศุสัตว์จะจัดอบรมนำร่อง การยื่นคำขอทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 และได้มีผู้สนใจแจ้งรายชื่อเข้าอบรม นั้น กรมปศุสัตว์ขอยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ขอให้เตรียมโน๊ตบุ๊ต ปลั๊กพ่วง (ถ้ามี) และข้อมูลทะเบียนอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการยื่นคำขอสำหรับการอบรม

*** รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมตามไฟล์แนบ กรมปศุสัตว์จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใด ได้มีการแจ้งรายชื่อไว้แล้ว แต่ไม่พบรายชื่อ กรมปศุสัตว์ ได้รวบรวมและจะจัดอบรมในครั้งต่อไป และขอขอบคุณในการให้ความสนใจครั้งนี้

ตารางฝึกอบรมการยื่นขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม รุ่นที่ 1 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม รุ่นที่ 4