๑. กำหนดการฝึกอบรม HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. แบบตอบรับเข้าร่มฝึกอบรม

       รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี จ.นครปฐม

      รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบางแสน เฮอรเทจ จ.ชลบุรี

      รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

      รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา