โครงการฝึกอบรม เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญํติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

disc-23343 960 720 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม