ด้วยองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ใช้ระบบ HACCP ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหาร เพื่อความปลอดภัยในอาหารที่มนุษย์บริโภค โดยกรมปศุสัตว์มีนโยบายให้นำระบบ HACCP มาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์จึงกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร HACCP ขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในระบบดังกล่าวอย่างถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่    19 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี

  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561   ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี

  • รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่   7 – 11 มกราคม 2562    ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

  • รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562   ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จ.สมุทรสงคราม

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จึงขอให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 แบบตอบรับ  คลิกเลย