หนังสือเชิญประชุมการผลิตเพื่อขาย นำเข้าเพื่อขายและขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ ชนิดกากเนื้อในเมล็ดปาล์ม กากปาล์มทั้งผล ในการนี้กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ตามรายละเอียดไฟล์แนบด้านล่าง