ฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) ระยะ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ วันที่ 23-24 พ.ค. 59

ฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) ระยะ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแคนทารี่ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบ ตามรายละเอียดแนบด้านล่าง