ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ที่ e-๓/๒๕๖๒ อยส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

      กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th http /lafvc.dld.go.th หรือwww.gprocuerment.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๕๙ -๐๔๐๖ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

e 3 2562