ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ที่ e-๑/๒๕๖๒ อยส. เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

        กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dld.go.th http /lafvc.dld.go.th หรือ www.gprocuerment.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๒๑๕๙ -๐๔๐๖ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ

070662