ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์

ประกาศกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์

  • ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาได้ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 12 มิ.ย. 61