ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 11 รายการ

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขายทอดตลาด จำนวน 11 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสภาพได้ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 27 มีนาคม 2561
  2. ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี